poniedziałek, 03 25th

Last updatePn, 18 Mar 2019 6pm

Nasze Działania

Zdrowie Psychiczne

 

ZDROWIE PSYCHICZNE, EMOCJE

 

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

 

 

"Edukacja dla rodziców"

Prelekcja dr I. Siudema dotycząca budowania właściwej relacji z dzieckiem, systemu wychowawczego oraz współczesnych zagrożeń utrudniających proces wychowawczy.

Rodzice i opiekunowie, nauczyciele

8 marca

2016

 

 

Tutoring szkolny

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Klasy VI

II semestr

2015/

2016

 

 

Program profilaktyczno – wychowawczy       „Spójrz inaczej”

Program profilaktyczny uczący dzieci rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia innymi  i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Klasy I - VI

Cały rok szkolny

 

 

Akademia Przyszłości-współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA

Nowatorski projekt pomocy dzieciom, które nie radzą sobie z nauką, przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Każdy uczeń podczas cotygodniowych, indywidualnych, atrakcyjnych  zajęć, ćwiczy pod okiem swojego tutora ( wolontariusza). Oprócz co tygodniowych zajęć w szkole, uczniowie uczestniczą również we wspólnych eventach. Dziecko dostaje własny Indeks Sukcesów, w którym tutor wpisuje każde nowe osiągnięcie dziecka. Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, odzyskują wiarę w siebie. W każdym roku z takiej formy pomocy korzysta 10 – 12 osób.

Klasy I - IV

Rodzice wytypowanych uczniów

Cały rok szkolny - raz w tyg. spotkanie z wolontariuszem + wspólne inicjatywy

 

Metody efektywnego uczenia się

Cykl zajęć wdrażających praktyczne sposoby korzystania z potencjału intelektualnego każdego ucznia wspomagające proces zdobywania wiedzy.

Klasy IV

I semestr

1 raz /tyg.

 

 „Trening umiejętności społecznych”

Program autorski - Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także przejawiających negatywizm szkolny lub problemy adaptacyjne w zespole klasowym. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętności poprawiające  funkcjonowanie w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnym.

Klasy  III - VI

Zajęcia dla jednej grupy trwają 1 semestr

 

 

Działalność szkolnej sekcji szachowej

Celem zajęć jest pogłębianie  umiejętności matematycznych uczniów szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Uczniowie klas I - III

1 godz./

tyg

WORKSHOP-WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE - GALERIA

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE - GALERIA

 

Jesteś tutaj: Start Nasze Działania Zdrowie Psychiczne