piątek, 04 19th

Last updateŚr, 17 Kwi 2019 8am

Dla Firm

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego przez Szkołę Podstawową Nr 24 w Lublinie

Elżbieta Jędrejek
Odsłony: 216

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego przez Szkołę Podstawową Nr 24 w Lublinie

Stosownie do § 8 Zarządzenia Nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego przedszkolom , szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez te jednostki, informuję że Szkoła Podstawowa Nr 24 w Lublinie posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik do tej informacji.

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w Lublinie.

Wnioski należy składać do dnia 12.11.12013 roku do kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 24 w godzinach od 9-13.

Informacji o zużytych składnikach majątku udziela kierownik Gospodarczy p. Remigiusz Mądzik.

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 24

Im.Partyzantów Lubelszczyzny

Mgr Irena Pogoda

 

Przetarg na sklepik szkolny 2013/14 z dnia 04.11.13r

Maciej Mądzik
Odsłony: 1133

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 LISTOPADA 2013r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie

ogłasza


Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń na sklepik szkolny – o powierzchni 8 m2 w Szkole Podstawowej nr 24.

Warunki dzierżawy:

Okres od 18 listopada 2013 do 30 czerwca 2014 roku

  1. Czynsz dzierżawy:

Ustala się minimalną stawkę wywoławczą w kwocie 400 zł brutto.

  1. Warunki dzierżawy:

1. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na sklepik szkolny.

4. Termin przetargu.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 listopada 2013 roku.

do godz. 12.00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie.

2. Koperta winna być opatrzona opisem: Przetarg na dzierżawę pomieszczenia szkolnego na sklepik.

3. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 13 listopada 2013.o godz. 13.00.

4. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

REGULAMIN – WARUNKI PRZETARGU

Przetarg ofertowy na wynajem lokalu z przeznaczeniem na sklepik szkolny, znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie

Termin wynajęcia lokalu: od dnia podpisania umowy tj. od 18 listopada 2013 r.

Dodatkowe wymagania wobec Dzierżawcy: Dzierżawca zobowiązany jest do przeznaczenia wynajmowanego lokalu wyłącznie na sklepik szkolny. Szczegółowe obowiązki Dzierżawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu. Dzierżawca zobowiązany jest do płacenia Wynajmującemu czynszu w wysokości ustalonej w ofercie – czynsz płatny będzie miesięcznie. Za okres wakacji Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia jednorazowo kwoty 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych).

Wywoławcza wysokość czynszu: 400,00 złotych brutto za powierzchnię wszystkich pomieszczeń dzierżawionych. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) ponad wywoławczą wysokość czynszu.


 

ZMIANA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Maciej Mądzik
Odsłony: 331

Nr postępowania:  ZP 331360-2013

ZMIANA ZAWIADOMIENIA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie

20-080 Lublin ul. Niecała 1

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 10 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 27 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Warzywnicze Edward Gospodarek

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Jakubowice Konińskie ul. Świerkowa 7

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 27 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 38 876,25 zł brutto (słownie:trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 25/100 ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.Nazwa (firma) wykonawcy:

TYMWAR Grzegorz Tymczak

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Elizówka 65

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 92,80 %

Łączna punktacja: 92,80 %t

 

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno Handlowe Marzena Mitrut

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Dys 107a

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze STACHAL

Siedziba i adres wykonawcy:

Lublin ul. Pliszczyńska 69

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 68,48 %

Łączna punktacja: 68,48 %

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Maciej Mądzik
Odsłony: 254

Nr postępowania:  ZP 331360-2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie".

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie

20-080 Lublin ul. Niecała 1

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 1 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 23 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

ALAMAX DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

21-002 Jastków

Panieńszczyzna

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 23, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 33 658,96 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem 96/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

KARO Sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

24-320 Poniatowa

ul. Kraczewicka 180

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 98,92 %

Łączna punktacja:  98,92 %

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 2 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 16 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

KARO Sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

224-320 Poniatowa

ul. Kraczewicka 180

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 16, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 428.00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia osiem) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja: 100 %

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU „ELMOR” Marcin Moryc

Siedziba i adres wykonawcy:

20-150 Lublin

ul. Bursaki 6

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 91,89 %

Łączna punktacja:  91,89 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU AVEXIM Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin 62

ul. Bukowa 2 Turka

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 85 %

Łączna punktacja: 85 %

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Jo-Mix

Hurtownia Artykułów Spożywczych

Siedziba i adres wykonawcy:

20-381 Lublin

ul. Wojciecha Sieciecha 29

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 75,55 %

Łączna punktacja:  75,55 %

4. Nazwa (firma) wykonawcy:

TYMWAR

Grzegorz Tymczak

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn

Elizówka 86

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 94,14 %

Łączna punktacja: 94,14 %


1. Za najkorzystniejszą, w grupie 3 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 27 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Warzywnicze Edward Gospodarek

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn

Jakubowice Konińskie ul. Świerkowa 7

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 27, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 2 322,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100%

Łączna punktacja: 100 %

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

KARO Sp z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

24-320 Poniatowa

ul. Kraczewicka 180

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 81,30 %

Łączna punktacja: 81,30 %


2.Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno Handlowe Marzena Mitrut

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn

Dys 107a

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 94,92 %

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

TYMWAR Grzegorz Tymczak

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn

Elizówka 65

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 74,13 %

Łączna punktacja:  74,13 %

 

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 4 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 22 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

PUBLIMAR Sp Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka

Siedziba i adres wykonawcy:

20-148 Lublin

ul. Związkowa 10

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 22 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15 030,75 zł brutto (słownie:piętnaście tysięcy trzydzieści złotych 75/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

EB Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-703 Lublin

ul. Cisowa 9

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 90,72 %

Łączna punktacja:  90,72 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

ZN Wasąg Dział Handlowy

Siedziba i adres wykonawcy:

23-400 Biłgoraj

Hedwiżyn 118

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 86,52 %

Łączna punktacja: 86,52 %

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Zakład Przetwórstwa Mięsa Matthias Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

23-310 Modliborzyce

Kol. Zamek 48

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 94,46 %

Łączna punktacja:  94,46 %

 

4.Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU AVEXIM Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin 62

ul. Bukowa 2 Turka

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 82,99 %

Łączna punktacja:  82,99 %

4.Nazwa (firma) wykonawcy:

GRILL POL O/Lublin

Siedziba i adres wykonawcy:

22-1-- Chełm ul Spacerowa

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 5 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 18 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Zakład Przetwórstwa Mięsa Matthias Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

23-310 Modliborzyce

Kol. Zamek 48

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 18 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 46.959,15 zł brutto (słownie:czterdzieści sześć tysiecy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 15/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i Spółka Jawna

Siedziba i adres wykonawcy:

21-310 Wohyń ul. Łąkowa 1

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 94,34 %

Łączna punktacja: 94,34 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

Zakład Mięsny WASĄG Dział Handlowy

Siedziba i adres wykonawcy:

23-400 Biłgoraj

Hedwiżyn 118

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 87,58 %

Łączna punktacja: 87,58 %

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU AVEXIM Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin 62

ul. Bukowa 2 Turka

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 86,11 %

Łączna punktacja: 86,11 %

 

4.Nazwa (firma) wykonawcy:

PUBLIMAR SP Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka

Siedziba i adres wykonawcy:

20-148 Lublin ul. Związkowa 10

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 85,20 %

Łączna punktacja: 85,20 %

 

5.Nazwa (firma) wykonawcy:

GRILL POL O/Lublin

Siedziba i adres wykonawcy:

22-1-- Chełm ul Spacerowa

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 6 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 19 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU AVEXIM Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin 62

ul. Bukowa 2 Turka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 19 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15.064,35 zł brutto (słownie:piętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 35/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja: 100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Siedziba i adres wykonawcy:

22-100 Chełm ul. Chemiczna 4

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 99,11 %

Łączna punktacja:  99,11 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie

Siedziba i adres wykonawcy:

23-100 Bychawa

ul. Piłsudskiego 71

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 80,57 %

Łączna punktacja:  80,57 %

 

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Jo-Mix Hurtownia Artykułów Spożywczych

Siedziba i adres wykonawcy:

20-381 Lublin

ul. Wojciecha Sieciecha 29

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 94,66 %

Łączna punktacja:  94,66 %

 

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 7 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 4 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

IGLOTEX - Łukasz Sp z oo Filia w Lublinie

Siedziba i adres wykonawcy:

20-330 Lublin

ul. Grabskiego 23

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 22.417,73 zł brutto (słownie:dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemnaście 73/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

PPHU Ireneusz Welman

Siedziba i adres wykonawcy:

23-200 Kraśnik ul Żytnia 21b

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 99,62 %

Łączna punktacja:  99,62 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

PPH AMIKA

Siedziba i adres wykonawcy:

22-100 Chełm

ul. Rejowiecka 169

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 76,87 %

Łączna punktacja: 76,87 %

 

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

PUH ULTAX

Siedziba i adres wykonawcy:

22-400 Zamość ul. Zagłoby 4

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 97,97 %t

Łączna punktacja:  97,97 %

 

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 8 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 27 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Warzywnicze Edward Gospodarek

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Jakubowice Konińskie ul Świerkowa 7

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 27 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 806,00 zł brutto (słownie:jeden tysiąc osiemset sześć ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 $

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno Handlowe Marzena Mitrut

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Dys 107a

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 95,22 %

Łączna punktacja:95,22 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

TYMWAR Grzegorz Tymczak

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Elizówka 65

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 75,43 %

Łączna punktacja:  75,73 %

 

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 9 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 19 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

PHU AVEXIM Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin 62

ul. Bukowa 2 Turka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 19 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 4 842,90 zł brutto (słownie:cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa 90/100 ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

PPHU EMTO Emilia Filipiak

Siedziba i adres wykonawcy:

24-204 Wojciechów Kol V 131 b

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 97,11 %

Łączna punktacja:  97,11 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

PP Piekarskie w Lublinie Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-445 Lublin ul. Zemborzycka 96

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 79,35 %

Łączna punktacja: 79,35 %

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie

Siedziba i adres wykonawcy:

20-102 Lublin ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 89,69 %

Łączna punktacja:  89,69 %

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 10 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 21 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno Handlowe Marzena Mitrut

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Dys 107a

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 21 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 28 979,05 zł brutto (słownie:dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 05/100 ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze M&E Stachal

Siedziba i adres wykonawcy:

20-258 Lublin ul. Pliszczyńska 61

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 69,49 %

Łączna punktacja:  69,49 %

2.Nazwa (firma) wykonawcy:

TYMWAR Grzegorz Tymczak

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Elizówka 65

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 51,05 %

Łączna punktacja: 51,05 %t

 

3.Nazwa (firma) wykonawcy:

Gospodarstwo Warzywnicze Edward Gospodarek

Siedziba i adres wykonawcy:

21-003 Ciecierzyn Jakubowice Konińskie ul. Świerkowa 7

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 74,54 %

Łączna punktacja:  74,54 %

 

1. Za najkorzystniejszą, w grupie 11 - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 20 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Zakład Produkcji Garmażeryjnej GERWAZY Sp z oo

Siedziba i adres wykonawcy:

20-605 Lublin ul. Grażyny 12

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 20 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 10 624,64 zł brutto (słownie:dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 64/100 ) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 100 %

Łączna punktacja:  100 %

 

1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Zakład Gastronomiczno - Handlowy ALICJA

Siedziba i adres wykonawcy:

22-100 Chełm ul. Hrubieszowska 54 b

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 99,78 %

Łączna punktacja:  99,78 %

 

Lublin dnia 04 września 2013 roku

Irena Pogoda

Dyrektor Szkoły

 

Zapytanie nr 1 do przetargu na dostawę żywności .

Alicja Pruchniak
Odsłony: 254

Zapytanie nr 1 do przetargu na dostawę żywności .

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Dla Firm