sobota, 07 20th

Last updateŚr, 10 Lip 2019 10am

Dla Rodziców

Stypendium szkolne 2018/2019

Stypendium szkolne 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium na ten rok szkolny przyjmowane będą w dniach 3 -17.09.2018 r. w gabinecie pedagoga szkolnego (pokój nr 13) w godzinach dyżuru.

Termin 17 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

Informacje wstępne

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto (do 30 września 2018) a od 1 października 2018 528 zł. Wtedy wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1358). W związku z powyższym od 1 października br. będzie obowiązywać kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308 zł. Przy przeliczaniu miesięcznego dochodu osób posiadających gospodarstwo rolne, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od października wzrośnie z 288 zł do 308 zł miesięcznie.

Ważne jest też, aby jednocześnie wystąpiła co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocie,

· niepełnosprawność,

· ciężka lub długotrwała choroba,

· wielodzietność,

· brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizm lub narkomania,

· rodzina niepełna,

· zdarzenie losowe (rozumiane jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

WNIOSKODAWCA składa:

1. wniosek - nowy wzór (załącznik nr 1) lub do pobrania przy sekretariacie,

2. oświadczenie o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 2) lub do pobrania przy sekretariacie szkoły.

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce-lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin.

Wymienione dokumenty wnioskodawca osobiście składa do weryfikacji tylko w gabinecie pedagoga.

Szczegółowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin przedstawia załącznik nr 3.

 

stypendium_szkolne_18_19 -> pobierz

zal._1_wniosek -> pobierz

zal._3_uchwala_i_regulamin -> pobierz

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Dla Rodziców Stypendium szkolne 2018/2019