Regulamin biblioteki
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych:
 •  poniedziałek 7.30-17.00
 •  wtorek 7.30-17.00
 •  środa 7.30-16.00
 • czwartek 7.30-16.00
 •  piątek – 7.30-15.30
 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 4. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 5. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 6. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Odrębne wytyczne dotyczą podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które przekazywane są zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem. Rodzice zapoznają się z regulaminem wypożyczeń u wychowawcy, co potwierdzają złożonym podpisem.
 9. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 11. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 12. W bibliotece szkolnej znajduje się centrum multimedialne, zasady korzystania z niego określa odrębny regulamin.

 

Regulamin korzystania z centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej

 1. Z centrum multimedialnego mogą korzystać uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 1. Centrum multimedialne w bibliotece służy do:

       - wyszukiwania informacji na zadany przez nauczyciela temat

       - korzystania z multimedialnych programów i gier edukacyjnych

       - pogłębiania wiedzy na temat własnych zainteresowań

       - korzystania z Internetu w celach edukacyjnych i informacyjnych

       - przygotowania do zajęć lekcyjnych

 1. Maksymalny czas korzystania z komputera przez ucznia w ciągu dnia nie może przekraczać 1 godz.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wpisać się na kartę korzystania z komputera.
 3. Z jednego stanowiska mogą korzystać równocześnie najwyżej 2 osoby.
 4. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputer, uporządkować stanowisko pracy i zgłosić fakt opuszczenia miejsca.
 5. W przypadku awarii sprzętu należy zgłosić usterkę bibliotekarzowi. nie wolno podejmować prób jego naprawienia na własną rękę.
 6. Zabrania się:

- korzystania z gier oraz portali społecznościowych

- zmieniania ustawień w programach, wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych;

- dokonywania zmian w ustawieniach systemowych;

- wkładania własnych dyskietek, płyt, pen-drive.

 1. Z drukarki, kopiarki i innych nośników danych korzysta się w uzasadnionych przypadkach za zgodą bibliotekarza.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu może być zastosowana kara ograniczenia dostępności do komputera.
 3. Odpowiedzialność materialną za umyślne uszkodzenie sprzętu ponoszą rodzice ucznia.

 

A4 Infociacho