Start
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

logo100


Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020r

 1. Konsultacje dla uczniów klas IV –VII odbywają się w poniedziałki i piątki w godzinach 9.00-11.00.
 2. Zajęcia dla poszczególnych klas odbywać się będą w wyznaczonych salach:

IV a – s. 25

IV b – s. 26

V a – s. 12

V b – s. 17

VI  a  - s. 19

VI b – s. 16

VI c – s. 10

VII a – s. 18

VII b – s. 11

 1. W poniedziałek konsultacje od godz. 9.00-11.00 prowadzą następujący nauczyciele:
 2. Barbara Wanat, p. Irmina Adamczyk, p. Robert Giergisiewicz, p. Andrzej Jaremek, p. Renata Ślusarczyk, p. Marzena Witeska, p. Rafał Tomasik, p.Robert Karkoszka, ks. Łukasz Trzciński, p. Anna Trela, p. Aleksandra Sadkowska.
 1. W piątek konsultacje od godz. 9.00-11.00 prowadzą następujący nauczyciele:
 2. Joanna Kahlan, p. Ewa Czuryło, p. Dorota Ostrowska, p. Edyta Perduta, p. Anna Mazur, p. Bogumiła Michna, p. Beata Szymajda, p. Krystyna Klimek, p. Monika Kwiecień -Głaz, p. Monika Rybak, p. Elżbieta Wróbel, p. Beata Szpetko, p. Katarzyna Kruk, p. Krzysztof Nóżka.
 1. Nauczyciele przyprowadzający uczniów z szatni do wyznaczonej sali:

Klasa /  nauczyciel – poniedziałek/ nauczyciel – piątek

IV a /  p. R. Ślusarczyk/  p. M. Rybak

IV b /  p. I. Adamczyk / p. M. Kwiecień - Głaz

V a /  p. M. Witeska / p. D. Ostrowska

V b /  p. R. Giergisiewicz / p. K. Kruk

VI  a  / p. A. Trela / p. K. Nóżka

VI b  / p. R. Karkoszka / p. E. Czuryło

VI c  /  p. R. Tomasik / p.  K. Klimek

VII a  / p. A. Jaremek / p. B. Szpetko

VII b  / p. A. Sadkowska / p. A. Mazur

 1. Konsultacje dla uczniów klas ósmych pozostają bez zmian.

                                                                                                          Lublin, dn. 22.05.2020r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24

w Lublinie

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizacji konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII.

            Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818, 2197 i 2248 , rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.872).

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Od dnia 25 maja 2020r. Szkoła wznawia działalność opiekuńczo – wychowawczą dla klas I-III.
 2. Od dnia 25 maja 2020r. dla uczniów klas VIII dostępne są konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.
 3. Od dnia 1 czerwca 2020r. dostępne będą konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów.
 4. W ramach wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń stosuje się procedurę stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 5. W ramach postępowania z chorym dzieckiem bądź pracownikiem stosuje się procedury stanowiące Załącznik nr 5 i 6 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 6. Zasady produkcji żywności reguluje procedura stanowiąca Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 7. Zarządzenie obowiązuje na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie i dotyczy wszystkich pracowników i osób przebywających na jej terenie.
 • § 2

Załączniki:

 1. Procedura dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I-III.
 2. Procedura dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas I - VIII.
 3. Harmonogram pracy świetlicy szkolnej.
 4. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII.
 5. Harmonogram konsultacji dla wszystkich uczniów.
 6. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej.
 7. Oświadczenie rodziców uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 8. Oświadczenie rodziców uczniów kl. I - VIII korzystającego z konsultacji.
 9. Oświadczenie pracowników pedagogicznych niepedagogicznych o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w SP 24 w Lublinie – wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem.
 • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r. w pkt 1 i 2, od 1 czerwca 2020r. w pkt. 3.

                                                                                        Barbara Wanat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 r
z dnia 14 maja 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie


w sprawie: organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie związanej z uruchomieniem wykonywania opieki przedszkolnej na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*


Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 , rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780).

zarządzam, co następuje:


1. W związku z tym, że od dnia 18 maja 2020 roku zostaje ponownie otwarty oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie oraz wznawia działalność Przedszkole nr 4 na terenie szkoły, w następujący sposób zostaje zorganizowana praca:
2. W pierwszej kolejności z opieki oddziału przedszkolnego mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz niebędące pracownikami.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły łącznie z jej pracownikami podlegają kontroli temperatury ciała dokonywanej przez dyżurnych pracowników szkoły – przy wejściu głównym do szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły od strony szatni szkolnej.
5. Pomiar temperatury dokonywany będzie przy użyciu termometrów bezdotykowych, dokonujących pomiaru z bezpiecznej odległości od badanej osoby.
6. Pracownicy dokonujący pomiarów mają być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej.
7. Osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury nie będą wpuszczane do budynku szkoły, podobnie jak osoby z temperaturą ciała wyższą od 36,9 stopni C.
8. Informacje o ww pomiarach zostaną wywieszone przed wejściem głównym do szkoły oraz przed wejściem do budynku szkoły od strony szatni szkolnej.
9. Interesanci przyjmowani są w przedsionku wejścia głównego przez osoby upoważnione. Wejście na teren szkoły jest możliwe tylko za zgodą dyrektora szkoły lub innej upoważnionej osoby.
10. Organizacja opieki w grupie przedszkolnej, zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, przyrządzanie i wydawanie posiłków oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkolnego została określona na podstawie - „Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r, poz 322,374 i 567 9 (załącznik nr 1 do Zarządzenia)) w formie :

 • „procedury organizacji opieki nad dziećmi z grupy przedszkolnej”
 • „procedury postępowania z dzieckiem, co, do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”
 • „procedury postępowania z pracownikiem, co, do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”
 • „procedury produkcji żywności”


stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.


Inne czynności higieniczne na terenie szkoły


1. W budynku szkoły na pozostałym obszarze wyłączonym z użytkowania przez grupę przedszkolna obowiązują „Procedury wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie” stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i podlegają wykonaniu przez odpowiedzialnych pracowników zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i obowiązków.
2. Przed uruchomieniem infrastruktury szkoły w ramach przygotowań należy:
-przeprowadzić gruntowne mycie wyposażenia kuchni środkami gwarantującymi odkażenie mebli, powierzchni do pracy, urządzeń i maszyn. Szczególną uwagę należy zwrócić na kuchnie gazowe, piekarnik kuchenny, okap kuchenny oraz piec konwekcyjno-parowy.
- przeprowadzić szczegółowe mycie sal oraz innych powierzchni zgodnie z przydzielonym rejonem. Należy zwrócić uwagę na wszystkie miejsca, które w trakcie użytkowania są dotykane przez wiele osób i mogą stanowić źródło infekcji. ( włączniki elektryczne, klawiatury komputerowe, klamki drzwiowe i okienne, uchwyty szaf i szafek, wszystkie powierzchnie w WC łącznie ze ścianami, klamkami drzwi i okien, wyposażeniem i urządzeniami.
- przeprowadzić test sprawności urządzeń elektrycznych i wodnych służących do produkcji posiłków w kuchni szkolnej.

Wszystkie odkryte nieprawidłowości i utrudnienia w pracy należy zgłosić do bezpośredniego przełożonego a także każdorazowo uzgadniać z nim zakres prac wykraczających poza zadania określone w niniejszym zarządzeniu oraz załącznikach.


*Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia korona wirusem COVID-19 w szczególności: dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób pozostających pod opieką szkoły, kompleksowego działania przeciwepidemicznego dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wprowadzone procedury dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców dzieci pozostających pod opieką szkoły i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia COVID-19.


Osoba nadzorująca wykonanie niniejszego Zarządzenia – kierownik adm-gosp.
Zał. nr 1
„Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r, poz 322,374 i 567 „
Zał nr 2
„Procedura wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie”.
Zał nr 3
„Procedura dotycząca organizacji opieki nad dziećmi z grupy przedszkolnej”
Zał nr 4
„Procedura dotycząca produkcji żywności”
Zał nr 5
„Procedura dotycząca postępowania z pracownikiem co do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”.
Zał nr 6
„Procedura dotycząca postępowania z dzieckiem co do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”.
Zał nr 7
Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka i zapoznanie z procedurą organizacji opieki nad dzieckiem z grupy przedszkolnej.
Zał nr 8
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w SP 24 w Lublinie – wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

Lublin dnia 04.05.2020r.
 

Informujemy Rodziców , że od dnia 11.05.2020 rozpoczynamy wypłatę stypendium szkolnego za miesiące:
od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku

W zawiązku z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośredniego dostarczenia faktur i rachunków do księgowości szkoły prosimy Rodziców o:

1. Telefoniczny kontakt z księgowością w godzinach od 8-14, telefon 081/5322110 lub 81/ 5321520 w celu zgłoszenia, że posiadacie Państwo rachunki i faktury do rozliczenia.

2. Następnie zapakowanie faktur i rachunków do koperty lub folii (koszulki) , dostarczenie do Szkoły i wrzucenie do pudełka przeznaczonego na korespondencję w przedsionku Szkoły (wejście główne).

3. Po sprawdzeniu faktur i rachunków pieniądze zostaną przekazane na Państwa rachunek bankowy lub przekazane do banku do autowypłaty.

Dyrektor Szkoły
  Barbara Wanat

 

 

 

 szkolapamieta  Biuletyn Informacji Publicznej  umiem plywac  szkola bez przemocy  bezpieczne interneciaki  akademia przyszlosci mleko z klasa  
 sp nabor  szkola promujaca zdrowie  sport szkolny 3  sieciaki logo  certyfikat kubus  owoce w szkole  cala niecala  

A4 Infociacho