Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

 Wnioski o przyznanie stypendium na ten rok szkolny przyjmowane będą w dniach 3 -16.09.2019r. przez pedagoga szkolnego (pokój nr 13) w godzinach dyżuru.

Termin 16 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. 

Informacje wstępne

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów klas I- VIII oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.
 2. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto.

Ważne jest też, aby jednocześniewystąpiła co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepełna,
 • zdarzenie losowe (rozumianejako nagłe, niespodziewane, pojedyncze
  i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

WNIOSKODAWCA składa:

 1. wniosek- (załącznik nr 1) do pobrania przy sekretariacie
 2. oświadczenie o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 2) do pobrania przy sekretariacie szkoły
 3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych( załącznik nr 5)

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce-lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin.

Wymienione dokumenty wnioskodawca osobiście składa do weryfikacji tylko w gabinecie pedagoga.

 

Szczegółowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin przedstawia załącznik nr 3.

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1 - wniosek

załącznik nr 2 - oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

załącznik nr 3 - regulamin udzielania pomocy

załącznik nr 5 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

A4 Infociacho