Ochrona danych osobowych, deklaracja dostępności
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej Nr 24 w Lublinie.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone pliki w załącznikach są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Nóżka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 15 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 
im. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYZNY w LUBLINIE

ul. Niecała 1
20-080 Lublin
tel. 81 532 15 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich- https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność strony:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • Linki -także te prowadzące do serwisów zewnętrznych –w zdecydowanej większości otwierają się w tym nowym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Materiały znajdujące się na stronie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
  • Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind,ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho