Regulaminy
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:

od poniedziałku do czwartku – 7.30 – 16.30

w piątek – 7.30 – 15.30

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 4. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 5. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel - bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i inne materiały na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 11. Odrębne wytyczne dotyczą podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które przekazywane są uczniom zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem. Rodzice zapoznają się z regulaminem wypożyczeń u wychowawcy, co potwierdzają podpisem na oświadczeniu.
 12. W bibliotece szkolnej znajduje się centrum multimedialne, zasady korzystania z niego określa odrębny regulamin.

 

A4 Infociacho