Rekrutacja do Nas
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

        Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza Państwa Rodziców do zapoznania się z zasadami postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 do naszej Szkoły.

         W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach: 
a)  ogólnodostępnych 

 1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej. 
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

 1. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00 
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin regulujeUchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203) w związku z Uchwałą nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 1131 z dnia 17 marca 2017 r.), podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 1.  Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód:
  1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty,
  2. rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 punkty,
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły - 3 punkty,
  4. rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 2 punkty,
  5. kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:
  1. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła,
  2. oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły,
  3. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły,
  4. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin,
  5. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori.

Krzysztof Żuk

/-/ 
Prezydent Miasta Lublin

--> Pobierz <--

 

A4 Infociacho