Wydarzenia biblioteczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

czechowicz

LUBLIN Z DALA

Na wieży furgotał blaszany kogucik,

na drugiej - zegar nucił.

Mur fal i chmur popękał

w złote okienka:

gwiazdy, lampy.

Lublin nad łąką przysiadł.

Sam był

i cisza.

Dokoła

pagórków koła,

dymiąca czarnoziemu połać.

Mgły nad sadami czarnemi.

Znad łąki mgły.

Zamknęły się oczy ziemi

powiekami z mgły.

Tak rozpoczyna swój tomik poezji najwybitniejszy lubelski poeta - Józef Czechowicz. Tamtego Lublina z czasów  twórczości poety już nie ma, ale nad miastem, na Wieży Trynitarskiej, nadal furgoce blaszany kogucik.

czechowicz2

„Bohaterem miesiąca” w bibliotece jest Józef Czechowicz. Urodził się  15 marca 1903 roku w Lublinie. Ukończył tutaj szkołę powszechną i Seminarium Nauczycielskie, następnie Wyższy Kurs Nauczycielski oraz studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.                                     

Był nauczycielem, a potem nawet kierownikiem Szkoły Specjalnej i Szkoły Powszechnej w Lublinie.

Pracował jako redaktor w różnych czasopismach. Tworzył poezję, fotografował. Wraz z po­et­ką Fran­cisz­ką Arnsz­taj­no­wą po­wo­łał do ist­nie­nia Lu­bel­ski Zwią­zek Li­te­ra­tów. Był redaktorem w dziale literackim Polskiego Radia.

Od roku 1930 rozpoczął się bardzo aktywny i pełen sukcesów okres w życiu poety. Dotyczy to zarówno działalności  pedagogicznej, dziennikarskiej jak i literackiej.

W 1934 roku razem z Franciszką Arnsztajnową wydał tomik wierszy „Stare kamienie”, w którym opisuje piękno ich rodzinnego miasta – Lublina.

W tym samym czasie powstaje „Poemat o mieście Lublinie”, który jest poetyckim zapisem wędrówki po Lublinie. Podróżujemy  w czasie do samego dzieciństwa Czechowicza i do miejsc, które były Poecie szczególnie bliskie. Znajdziemy tu wiersze zamieszczone wcześniej w „Starych kamieniach”. Autor dokonał w nich małych zmian i połączył je prozą poetycką. Na marginesie tekstu rękopisu  zaznaczył swoje uwagi. Powstało w ten sposób słuchowisko radiowe. Poemat jest wyrazem tęsknoty Czechowicza do rodzinnego miasta, które opuścił na jesieni 1933 roku, wyjeżdżając do Warszawy.

Po wybuchu II Wojny Światowej wraca do Lublina wraz z ewakuującymi się pracownikami Polskiego Radia.

Zginął 9 września 1939 roku, pod gruzami kamienicy, w czasie bombardowania Lublina.

czechowicz pomnik

Na pla­cu jego imie­nia, w miej­scu gdzie zgi­nął, znaj­du­je się po­mnik, od­sło­nię­ty w roku 1969. Wcze­śniej, bo w roku 1965, roz­po­czę­to co­rocz­ne kon­kur­sy o na­gro­dę i laur imie­nia Jó­ze­fa Cze­cho­wi­cza, zaś w roku 1968 swe po­dwo­je otwar­ło mu­zeum Po­ety.

A4 Infociacho