Pedagog szkolny, Pedagog specjalny
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Magdalena Hładuniuk- pedagog specjalny

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.50-9.45- konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

9.45-14.15-wspomaganie ucznia podczas lekcji

8.50- 11.20- wspomaganie ucznia w klasie lekcji

11.20- 12.20- konsultacje dla uczniów

8.50- 9.35- wspomaganie ucznia w klasie podczas lekcji

9.35- 10.35- konsultacje dla rodziców, współpraca z nauczycielami

10.35- 13.15-wspomaganie ucznia w klasie podczas lekcji

8.50- 11.20- wspomaganie ucznia w klasie podczas lekcji

8.00- 12.10- wspomaganie ucznia w klasie podczas lekcji

 

 1. Rewalidacja

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów  re– znów, validus – mocny.  Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

 1. Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole prowadzą pedagodzy specjalni.
 2. Cel

Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie.

 1. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych,które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, poprzez ich wyćwiczenie,
 • kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron danej osoby,
 • dynamizowanie rozwoju
 • budowanie pozytywnej samooceny
 1. Zasady

Kierujemy się nimi w ramach pracy rewalidacyjnej. Nie odbiegają one od zasad pedagogiki specjalnej, ale uwzględniają też specyfikę zajęć indywidualnych.

 1. Możliwie pełna indywidualizacja  pracy z każdym dzieckiem.
 2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
 3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 5. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 6. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. (za: Gąsowska i Pietrzak-Stępkowska, 1994)
 1. Metody i techniki postępowania rewalidacyjnego

Podczas naszej pracy łączymy wiele różnorodnych metod i technik pracy, o ile ich zastosowanie jest diagnozą pedagogiczną i przynosi określone korzyści dziecku.

A4 Infociacho